Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:11

New American Standard Bible
Luke 21:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and there will be massive earthquakes, and in various places plagues and famines; and there will be terrible sights and great signs from heaven.
NA26 – σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, (5704) φόβητρά τε καὶ ἀπ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται. (5704)
WH – σεισμοι τε μεγαλοι και κατα τοπους [ λοιμοι και λιμοι | λιμοι και λοιμοι ] εσονται (5695) [ φοβηθρα | φοβητρα ] τε και απ ουρανου σημεια μεγαλα εσται (5695)
PES – ܘܙܰܘܥܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܦ݂ܢܶܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܢܶܐ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܕ݁ܶܚܠܳܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕ݂ܶܐ ܘܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܘܣܰܬ݂ܘܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile