Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:12

New American Standard Bible
Luke 21:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, turning you over to the synagogues and prisons, bringing you before kings and governors on account of My name.
NA26 – πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν (5692) ἐφ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες (5723) εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους (5746) ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·
WH – προ δε τουτων παντων επιβαλουσιν (5692) εφ υμας τας χειρας αυτων και διωξουσιν (5692) παραδιδοντες (5723) εις τας συναγωγας και φυλακας απαγομενους (5746) επι βασιλεις και ηγεμονας ενεκεν του ονοματος μου
PES – ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܘܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile