Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:15

New American Standard Bible
Luke 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I will provide you eloquence and wisdom which none of your adversaries will be able to oppose or refute.
NA26 – ἐγὼ γὰρ δώσω (5692) ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται (5695) ἀντιστῆναι (5629) ἀντειπεῖν (5629) ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι (5740) ὑμῖν.
WH – εγω γαρ δωσω (5692) υμιν στομα και σοφιαν η ου δυνησονται (5695) αντιστηναι (5629) η αντειπειν (5629) απαντες οι αντικειμενοι (5740) υμιν
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܩܽܘܒ݂ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile