Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:34

New American Standard Bible
Luke 21:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But be on your guard, so that your hearts will not be weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that this day will not come on you suddenly, like a trap;
NA26 – Προσέχετε class="show tvm">(5720) δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν class="show tvm">(5686) ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ class="show tvm">(5632) ἐφ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη
WH – προσεχετε class="show tvm">(5720) δε εαυτοις μηποτε βαρηθωσιν class="show tvm">(5686) [ αι καρδιαι υμων | υμων αι καρδιαι ] εν [ κρεπαλη | κραιπαλη ] και μεθη και μεριμναις βιωτικαις και επιστη class="show tvm">(5632) εφ υμας [ εφνιδιος | αιφνιδιος ] η ημερα εκεινη
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܢܺܐܩܪܽܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile