Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:4

New American Standard Version
Luke 21:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on."
NA26 – πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος (5723) αὐτοῖς ἔβαλον (5627) εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν (5707) ἔβαλεν. (5627)
WH – παντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος (5723) αυτοις εβαλον (5627) εις τα δωρα αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης παντα τον βιον ον ειχεν (5707) εβαλεν (5627)
PES – ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܗ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܩܰܢܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile