Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:10

New American Standard Bible
Luke 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "When you have entered the city, a man carrying a pitcher of water will meet you; follow him into the house that he enters.
NA26 – δὲ εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτοῖς, Ἰδοὺ class="show tvm">(5628) εἰσελθόντων class="show tvm">(5631) ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει class="show tvm">(5692) ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· class="show tvm">(5723) ἀκολουθήσατε class="show tvm">(5657) αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. class="show tvm">(5736)
WH – ο δε ειπεν class="show tvm">(5627) αυτοις ιδου class="show tvm">(5640) εισελθοντων class="show tvm">(5631) υμων εις την πολιν συναντησει class="show tvm">(5692) υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων class="show tvm">(5723) ακολουθησατε class="show tvm">(5657) αυτω εις την οικιαν εις ην εισπορευεται class="show tvm">(5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܦ݁ܳܓ݂ܰܥ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠ ܓ݁ܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܙܶܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile