Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:30

New American Standard Bible
Luke 22:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you may eat and drink at My table in My kingdom, and you will sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
NA26 – ἵνα ἔσθητε class="show tvm">(5725) καὶ πίνητε class="show tvm">(5725) ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε class="show tvm">(5695) ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες class="show tvm">(5723) τοῦ Ἰσραήλ.
WH – ινα εσθητε class="show tvm">(5725) και πινητε class="show tvm">(5725) επι της τραπεζης μου εν τη βασιλεια μου και [ καθησθε class="show tvm">(5736) | καθησεσθε class="show tvm">(5695) ] επι θρονων τας δωδεκα φυλας κρινοντες class="show tvm">(5723) του ισραηλ
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܘܬ݂ܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile