Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:34

New American Standard Bible
Luke 22:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He said, "I tell you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know Me."
NA26 – δὲ εἶπεν, class="show tvm">(5627) Λέγω class="show tvm">(5719) σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει class="show tvm">(5692) σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ class="show tvm">(5695) εἰδέναι. class="show tvm">(5760)
WH – ο δε ειπεν class="show tvm">(5627) λεγω class="show tvm">(5719) σοι πετρε ου φωνησει class="show tvm">(5692) σημερον αλεκτωρ εως τρις με απαρνηση class="show tvm">(5695) ειδεναι class="show tvm">(5760)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile