Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:37

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 22:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I tell you that this which is written must be fulfilled in Me, ' '; for that which refers to Me has {its} fulfillment."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον (5772) δεῖ (5904) τελεσθῆναι (5683) ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· (5681) καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. (5719)
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν οτι τουτο το γεγραμμενον (5772) δει (5719) τελεσθηναι (5683) εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη (5681) και γαρ το περι εμου τελος εχει (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܒ݁ܺܝ ܕ݁ܥܰܡ ܥܰܘܳܠܶܐ ܐܶܬ݂ܡܢܶܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܝ ܐܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain