Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:42

New American Standard Bible
Luke 22:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "Father, if You are willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Yours be done."
NA26 – λέγων, (5723) Πάτερ, εἰ βούλει (5736) παρένεγκε (5628) τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. (5737)
WH – λεγων (5723) πατερ ει βουλει (5736) παρενεγκε (5628) τουτο το ποτηριον απ εμου πλην μη το θελημα μου αλλα το σον γινεσθω (5737)
PES – ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܢܶܥܒ݁ܪܰܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܰܡ ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile