Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:52

New American Standard Bible
Luke 22:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders who had come against Him, "Have you come out with swords and clubs as {you would} against a man inciting a revolt?
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους (5637) ἐπ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;
WH – ειπεν (5627) δε ιησους προς τους παραγενομενους (5637) επ αυτον αρχιερεις και στρατηγους του ιερου και πρεσβυτερους ως επι ληστην εξηλθατε (5627) μετα μαχαιρων και ξυλων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܪܰܒ݁ܰܝ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܠܶܣܛܳܝܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile