Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:18

New American Standard Version
Luke 23:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they cried out all together, saying, ""Away with this man, and release for us Barabbas!"
NA26 – ἀνέκραγον (5627) δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, (5723) Αἶρε (5720) τοῦτον, ἀπόλυσον (5657) δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν·
WH – ανεκραγον (5627) δε παμπληθει λεγοντες (5723) αιρε (5720) τουτον απολυσον (5657) δε ημιν τον βαραββαν
PES – ܩܥܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܘܰܫܪܺܝ ܠܰܢ ܠܒ݂ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile