Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:19,25

New American Standard Bible
Luke 23:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ({He was} one who had been thrown into prison for a revolt that took place in the city, and for murder.)
NA26 – ὅστις ἦν (5713) διὰ στάσιν τινὰ γενομένην (5637) ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς (5685) ἐν τῇ φυλακῇ.
WH – οστις ην (5707) δια στασιν τινα γενομενην (5637) εν τη πολει και φονον βληθεις (5685) εν τη φυλακη
PES – ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܰܣܺܝܣ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 23:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he released the man for whom they were asking, who had been thrown into prison for a revolt and murder; but he handed Jesus over to their will.
NA26 – ἀπέλυσεν (5656) δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον (5772) εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, (5710) τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν (5656) τῷ θελήματι αὐτῶν.
WH – απελυσεν (5656) δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον (5772) εις φυλακην ον ητουντο (5710) τον δε ιησουν παρεδωκεν (5656) τω θεληματι αυτων
PES – ܘܰܫܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܰܣܺܝܣ ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܶܐܠܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܠܶܡ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile