Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:29

New American Standard Bible
Luke 23:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For behold, days are coming when they will say, 'Blessed are those who cannot bear, and the wombs that have not given birth, and the breasts that have not nursed.'
NA26 – ὅτι ἰδοὺ (5628) ἔρχονται (5736) ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, (5692) Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν (5656) καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. (5656)
WH – οτι ιδου (5640) ερχονται (5736) ημεραι εν αις ερουσιν (5692) μακαριαι αι στειραι και αι κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν (5656) και μαστοι οι ουκ εθρεψαν (5656)
PES – ܕ݁ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܶܝܢ ܠܥܰܩܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܰܪܣܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܠܶܕ݂ ܘܠܰܬ݁ܕ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܝܢܶܩܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile