Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:31

New American Standard Bible
Luke 23:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For if they do these things when the tree is green, what will happen when it is dry?"
NA26 – ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, (5719) ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; (5638)
WH – οτι ει εν [ | τω ] υγρω ξυλω ταυτα ποιουσιν (5719) εν τω ξηρω τι γενηται (5638)
PES – ܕ݁ܶܐܢ ܒ݁ܩܰܝܣܳܐ ܪܰܛܺܝܒ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile