Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:49

New American Standard Bible
Luke 23:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all His acquaintances and the women who accompanied Him from Galilee were standing at a distance, seeing these things.
NA26 – εἱστήκεισαν (5715) δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι (5660) αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι (5723) ταῦτα.
WH – [ | ] δε παντες οι γνωστοι αυτω απο μακροθεν και γυναικες αι συνακολουθουσαι (5723) αυτω απο της γαλιλαιας ορωσαι (5723) ταυτα
PES – ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܢܶܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܰܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile