Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:51

New American Standard Bible
Luke 23:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (he had not consented to their plan and action), {a man} from Arimathea, a city of the Jews, who was waiting for the kingdom of God
NA26 – οὗτος οὐκ ἦν (5713) συγκατατεθειμένος (5768) τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο (5711) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ,
WH – ουτος ουκ ην (5707) συγκατατεθειμενος (5768) τη βουλη και τη πραξει αυτων απο αριμαθαιας πολεως των ιουδαιων ος προσεδεχετο (5711) την βασιλειαν του θεου
PES – ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܣܽܘܥܪܳܢܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile