Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:10

New American Standard Bible
Luke 24:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now {these women} were Mary Magdalene, Joanna, and Mary the {mother} of James; also the other women with them were telling these things to the apostles.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον (5707) πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
WH – ησαν (5707) δε η μαγδαληνη μαρια και ιωαννα και μαρια η ιακωβου και αι λοιπαι συν αυταις ελεγον (5707) προς τους αποστολους ταυτα
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܰܝ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile