Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:12

New American Standard Bible
Luke 24:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter got up and ran to the tomb; stooping and looking in, he *saw the linen wrappings only; and he went away to his home, marveling at what had happened.
NA26 – δὲ Πέτρος ἀναστὰς (5631) ἔδραμεν (5627) ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας (5660) βλέπει (5719) τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν (5627) πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων (5723) τὸ γεγονός. (5756)
WH – [ [[ο | ο ] δε πετρος αναστας (5631) εδραμεν (5627) επι το μνημειον και παρακυψας (5660) βλεπει (5719) τα οθονια μονα και απηλθεν (5627) προς [ | ] θαυμαζων (5723) το [ γεγονος]] (5756) | γεγονος (5756) ]
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܪܗܶܛ ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܐܕ݂ܺܝܩ ܚܙܳܐ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܣܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile