Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:17

New American Standard Bible
Luke 24:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "What are these words that you are exchanging with one another as you are walking?" And they came to a stop, looking sad.
NA26 – εἶπεν class="show tvm">(5627) δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε class="show tvm">(5719) πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; class="show tvm">(5723) καὶ ἐστάθησαν class="show tvm">(5681) σκυθρωποί.
WH – ειπεν class="show tvm">(5627) δε προς αυτους τινες οι λογοι ουτοι ους αντιβαλλετε class="show tvm">(5719) προς αλληλους περιπατουντες class="show tvm">(5723) και εσταθησαν class="show tvm">(5681) σκυθρωποι
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܰܟ݂ܡܺܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile