Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:19

New American Standard Bible
Luke 24:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "What sort of things?" And they said to Him, "Those about Jesus the Nazarene, who proved to be a prophet mighty in deed and word in the sight of God and all the people,
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο (5633) ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
WH – και ειπεν (5627) αυτοις ποια οι δε ειπαν (5627) αυτω τα περι ιησου του ναζαρηνου ος εγενετο (5633) ανηρ προφητης δυνατος εν εργω και λογω εναντιον του θεου και παντος του λαου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile