Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:21

New American Standard Bible
Luke 24:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is {now} the third day since these things happened.
NA26 – ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν (5707) ὅτι αὐτός ἐστιν (5748) μέλλων (5723) λυτροῦσθαι (5733) τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει (5719) ἀφ οὗ ταῦτα ἐγένετο. (5633)
WH – ημεις δε ηλπιζομεν (5707) οτι αυτος εστιν (5719) ο μελλων (5723) λυτρουσθαι (5733) τον ισραηλ αλλα γε και συν πασιν τουτοις τριτην ταυτην ημεραν αγει (5719) αφ ου ταυτα εγενετο (5633)
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܺܝܘܗ݈ܝ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܗܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܘܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile