Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:5

New American Standard Bible
Luke 24:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and as the women were terrified and bowed their faces to the ground, {the men} said to them, "Why are you seeking the living One among the dead?
NA26 – ἐμφόβων δὲ γενομένων (5637) αὐτῶν καὶ κλινουσῶν (5723) τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν (5627) πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε (5719) τὸν ζῶντα (5723) μετὰ τῶν νεκρῶν;
WH – εμφοβων δε γενομενων (5637) αυτων και κλινουσων (5723) τα προσωπα εις την γην ειπαν (5627) προς αυτας τι ζητειτε (5719) τον ζωντα (5723) μετα των νεκρων
PES – ܘܰܗܘܰܝ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܝ ܐܰܦ݁ܰܝܗܶܝܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile