Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:10

New American Standard Bible
Luke 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {so} the angel said to them, "Do not be afraid; for behold, I bring you good news of great joy which will be for all the people;
NA26 – καὶ εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε, class="show tvm">(5737) ἰδοὺ class="show tvm">(5628) γὰρ εὐαγγελίζομαι class="show tvm">(5731) ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται class="show tvm">(5704) παντὶ τῷ λαῷ,
WH – και ειπεν class="show tvm">(5627) αυτοις ο αγγελος μη φοβεισθε class="show tvm">(5737) ιδου class="show tvm">(5640) γαρ ευαγγελιζομαι class="show tvm">(5731) υμιν χαραν μεγαλην ητις εσται class="show tvm">(5695) παντι τω λαω
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile