Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:44

New American Standard Bible
Luke 2:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Instead, they thought that He was {somewhere} in the caravan, and they went a day's journey; and {then} they {began} looking for Him among their relatives and acquaintances.
NA26 – νομίσαντες (5660) δὲ αὐτὸν εἶναι (5750) ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον (5627) ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν (5707) αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,
WH – νομισαντες (5660) δε αυτον ειναι (5721) εν τη συνοδια ηλθον (5627) ημερας οδον και ανεζητουν (5707) αυτον εν τοις συγγενευσιν και τοις γνωστοις
PES – ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܰܡ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܰܪܕ݁ܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile