Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:46

New American Standard Bible
Luke 2:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then, after three days they found Him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον (5627) αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον (5740) ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα (5723) αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα (5723) αὐτούς·
WH – και εγενετο (5633) μετα ημερας τρεις ευρον (5627) αυτον εν τω ιερω καθεζομενον (5740) εν μεσω των διδασκαλων και ακουοντα (5723) αυτων και επερωτωντα (5723) αυτους
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܐܶܫܟ݁ܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile