Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:8

New American Standard Bible
Luke 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same region there were {some} shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock at night.
NA26 – Καὶ ποιμένες ἦσαν (5713) ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες (5723) καὶ φυλάσσοντες (5723) φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.
WH – και ποιμενες ησαν (5707) εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες (5723) και φυλασσοντες (5723) φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτων
PES – ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile