Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:8,15, 18, 20

New American Standard Bible
Luke 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same region there were {some} shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock at night.
NA26 – Καὶ ποιμένες ἦσαν (5713) ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες (5723) καὶ φυλάσσοντες (5723) φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.
WH – και ποιμενες ησαν (5707) εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες (5723) και φυλασσοντες (5723) φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτων
PES – ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the angels had departed from them into heaven, the shepherds {began} saying to one another, "Let's go straight to Bethlehem, then, and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us."
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ὡς ἀπῆλθον (5627) ἀπ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν (5707) πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν (5632) δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν (5632) τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς (5756) κύριος ἐγνώρισεν (5656) ἡμῖν.
WH – και εγενετο (5633) ως απηλθον (5627) απ αυτων εις τον ουρανον οι αγγελοι οι ποιμενες ελαλουν (5707) προς αλληλους διελθωμεν (5632) δη εως βηθλεεμ και ιδωμεν (5632) το ρημα τουτο το γεγονος (5756) ο ο κυριος εγνωρισεν (5656) ημιν
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܶܪܕ݁ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܕ݁ܰܥ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all who heard it were amazed about the things which were told them by the shepherds.
NA26 – καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες (5660) ἐθαύμασαν (5656) περὶ τῶν λαληθέντων (5685) ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·
WH – και παντες οι ακουσαντες (5660) εθαυμασαν (5656) περι των λαληθεντων (5685) υπο των ποιμενων προς αυτους
PES – ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the shepherds went back, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them.
NA26 – καὶ ὑπέστρεψαν (5656) οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες (5723) τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν (5656) καὶ εἶδον (5627) καθὼς ἐλαλήθη (5681) πρὸς αὐτούς.
WH – και υπεστρεψαν (5656) οι ποιμενες δοξαζοντες (5723) και αινουντες (5723) τον θεον επι πασιν οις ηκουσαν (5656) και ειδον (5627) καθως ελαληθη (5681) προς αυτους
PES – ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܠܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile