Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:1

New American Standard Bible
Luke 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee and his brother Philip was tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene,
NA26 – Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος (5723) Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος (5723) τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος (5723) τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος, (5723)
WH – εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονιας τιβεριου καισαρος ηγεμονευοντος (5723) ποντιου πιλατου της ιουδαιας και τετρααρχουντος (5723) της γαλιλαιας ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετρααρχουντος (5723) της ιτουραιας και τραχωνιτιδος χωρας και λυσανιου της αβιληνης τετρααρχουντος (5723)
PES – ܒ݁ܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܛܺܝܒ݂ܶܪܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܛܽܘܪܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܛܪܰܟ݂ܳܘܢܳܐ ܘܠܽܘܣܰܢܺܝܰܐ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile