Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:9

New American Standard Bible
Luke 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But indeed the axe is already being laid at the root of the trees; so every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire."
NA26 – ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· (5736) πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν (5723) καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται (5743) καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (5743)
WH – ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται (5736) παν ουν δενδρον μη ποιουν (5723) καρπον [ [καλον] | καλον ] εκκοπτεται (5743) και εις πυρ βαλλεται (5743)
PES – ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile