Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:10

New American Standard Bible
Luke 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is written: 'HE WILL GIVE HIS ANGELS ORDERS CONCERNING YOU, TO PROTECT YOU,'
NA26 – γέγραπται (5769) γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται (5699) περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,
WH – γεγραπται (5769) γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται (5699) περι σου του διαφυλαξαι (5658) σε
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile