Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:33

New American Standard Version
Luke 4:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the synagogue there was a man possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
NA26 – καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν (5713) ἄνθρωπος ἔχων (5723) πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
WH – και εν τη συναγωγη ην (5707) ανθρωπος εχων (5723) πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν (5656) φωνη μεγαλη
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܘܰܙܥܰܩ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile