Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:5

New American Standard Bible
Luke 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he led Him up and showed Him all the kingdoms of the world in a moment of time.
NA26 – Καὶ ἀναγαγὼν (5631) αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου·
WH – και αναγαγων (5631) αυτον εδειξεν (5656) αυτω πασας τας βασιλειας της οικουμενης εν στιγμη χρονου
PES – ܘܰܐܣܩܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile