Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:5

New American Standard Bible
Luke 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he led Him up and showed Him all the kingdoms of the world in a moment of time.
NA26 – Καὶ ἀναγαγὼν class="show tvm">(5631) αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου·
WH – και αναγαγων class="show tvm">(5631) αυτον εδειξεν class="show tvm">(5656) αυτω πασας τας βασιλειας της οικουμενης εν στιγμη χρονου
PES – ܘܰܐܣܩܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile