Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:6

New American Standard Version
Luke 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the devil said to Him, ""I will give You all this domain and its glory; for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω (5692) τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται (5769) καὶ ἐὰν θέλω (5725) δίδωμι (5719) αὐτήν·
WH – και ειπεν (5627) αυτω ο διαβολος σοι δωσω (5692) την εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι εμοι παραδεδοται (5769) και ω [ αν | εαν ] θελω (5725) διδωμι (5719) αυτην
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܠܺܝ ܡܰܫܠܰܡ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܨܒ݁ܶܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile