Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:2

New American Standard Bible
Luke 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He saw two boats lying at the edge of the lake; but the fishermen had gotten out of them and were washing their nets.
NA26 – καὶ εἶδεν (5627) δύο πλοῖα ἑστῶτα (5761) παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀπ αὐτῶν ἀποβάντες (5631) ἔπλυνον (5707) τὰ δίκτυα.
WH – και ειδεν (5627) [ πλοια δυο | δυο πλοια ] εστωτα (5761) παρα την λιμνην οι δε αλιεις απ αυτων αποβαντες (5631) επλυνον (5707) τα δικτυα
PES – ܚܙܳܐ ܣܦ݂ܺܝܢܶܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܳܢ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܘܨܰܝܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile