Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:26

New American Standard Bible
Luke 5:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were all struck with astonishment and {began} glorifying God. They were also filled with fear, saying, "We have seen remarkable things today!"
NA26 – καὶ ἔκστασις ἔλαβεν class="show tvm">(5627) ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν class="show tvm">(5681) φόβου λέγοντες class="show tvm">(5723) ὅτι Εἴδομεν class="show tvm">(5627) παράδοξα σήμερον.
WH – και εκστασις ελαβεν class="show tvm">(5627) απαντας και εδοξαζον class="show tvm">(5707) τον θεον και επλησθησαν class="show tvm">(5681) φοβου λεγοντες class="show tvm">(5723) οτι [ | ] παραδοξα σημερον
PES – ܘܬ݂ܶܡܗܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile