Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:27

New American Standard Bible
Luke 5:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After that He went out and looked at a tax collector named Levi sitting in the tax office, and He said to him, "Follow Me."
NA26 – Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο (5662) τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον (5740) ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – και μετα ταυτα εξηλθεν (5627) και εθεασατο (5662) τελωνην ονοματι λευιν καθημενον (5740) επι το τελωνιον και ειπεν (5627) αυτω ακολουθει (5720) μοι
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܠܶܘܺܝ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile