Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:7

New American Standard Bible
Luke 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both of the boats, to the point that they were sinking.
NA26 – καὶ κατένευσαν (5656) τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας (5631) συλλαβέσθαι (5641) αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, (5627) καὶ ἔπλησαν (5656) ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι (5745) αὐτά.
WH – και κατενευσαν (5656) τοις μετοχοις εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας (5631) συλλαβεσθαι (5641) αυτοις και [ | ] και επλησαν (5656) αμφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι (5745) αυτα
PES – ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܥܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܣܦ݂ܺܝܢܶܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܡܶܛܒ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile