Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:23,35

New American Standard Bible
Luke 6:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Rejoice on that day and jump {for joy,} for behold, your reward is great in heaven. For their fathers used to treat the prophets the same way.
NA26 – χάρητε class="show tvm">(5645) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, class="show tvm">(5657) ἰδοὺ class="show tvm">(5628) γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν class="show tvm">(5707) τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
WH – χαρητε class="show tvm">(5645) εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε class="show tvm">(5657) ιδου class="show tvm">(5640) γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω ουρανω κατα τα αυτα γαρ εποιουν class="show tvm">(5707) τοις προφηταις οι πατερες αυτων
PES – ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܕ݂ܽܘܨܘ ܕ݁ܰܐܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But love your enemies and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil {people.}
NA26 – πλὴν ἀγαπᾶτε class="show tvm">(5720) τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε class="show tvm">(5720) καὶ δανίζετε class="show tvm">(5720) μηδὲν ἀπελπίζοντες· class="show tvm">(5723) καὶ ἔσται class="show tvm">(5704) μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε class="show tvm">(5704) υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν class="show tvm">(5748) ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
WH – πλην αγαπατε class="show tvm">(5720) τους εχθρους υμων και αγαθοποιειτε class="show tvm">(5720) και δανιζετε class="show tvm">(5720) μηδεν απελπιζοντες class="show tvm">(5723) και εσται class="show tvm">(5695) ο μισθος υμων πολυς και εσεσθε class="show tvm">(5695) υιοι υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν class="show tvm">(5719) επι τους αχαριστους και πονηρους
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܐܛܶܐܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܘܙܶܦ݂ܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܗ݈ܽܘ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile