Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:3

New American Standard Bible
Luke 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus, answering them, said, "Have you not even read what David did when he was hungry, he and those who were with him,
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) πρὸς αὐτοὺς εἶπεν (5627) Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε (5627) ἐποίησεν (5656) Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν (5656) αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὄντες; (5752)
WH – και αποκριθεις (5679) προς αυτους ειπεν (5627) [ [ο] | ο ] ιησους ουδε τουτο ανεγνωτε (5627) ο εποιησεν (5656) δαυιδ οτε επεινασεν (5656) αυτος και οι μετ αυτου [ | [οντες] (5723) ]
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܗܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile