Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:39

New American Standard Bible
Luke 6:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He also spoke a parable to them: "A person who is blind cannot guide {another} who is blind, can he? Will they not both fall into a pit?
NA26 – Εἶπεν class="show tvm">(5627) δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς· Μήτι δύναται class="show tvm">(5736) τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; class="show tvm">(5721) οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται; class="show tvm">(5695)
WH – ειπεν class="show tvm">(5627) δε και παραβολην αυτοις μητι δυναται class="show tvm">(5736) τυφλος τυφλον οδηγειν class="show tvm">(5721) ουχι αμφοτεροι εις βοθυνον εμπεσουνται class="show tvm">(5699)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܣܰܡܝܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܳܐ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܓ݂ܽܘܡܳܨܳܐ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile