Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:48

New American Standard Version
Luke 6:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he is like a man building a house, who dug deep and laid a foundation on the rock; and when a flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it, because it had been well built.
NA26 – ὅμοιός ἐστιν (5748) ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι (5723) οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν (5656) καὶ ἐβάθυνεν (5656) καὶ ἔθηκεν (5656) θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρης δὲ γενομένης (5637) προσέρηξεν ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν (5656) σαλεῦσαι (5658) αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι (5771) αὐτήν.
WH – ομοιος εστιν (5719) ανθρωπω οικοδομουντι (5723) οικιαν ος εσκαψεν (5656) και εβαθυνεν (5656) και εθηκεν (5656) θεμελιον επι την πετραν πλημμυρης δε γενομενης (5637) προσερηξεν (5656) ο ποταμος τη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν (5656) σαλευσαι (5658) αυτην δια το καλως οικοδομησθαι (5771) αυτην
PES – ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܘܥܰܡܶܩ ܘܣܳܡ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܶܐܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܡܶܠܶܐܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗ݈ܝ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser: