Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:20,28

New American Standard Bible
Luke 7:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the men came to Him, they said, "John the Baptist has sent us to You, to ask, 'Are You the Coming One, or are we to look for another?'"
NA26 – παραγενόμενοι class="show tvm">(5637) δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, class="show tvm">(5627) Ἰωάννης βαπτιστὴς ἀπέστειλεν class="show tvm">(5656) ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, class="show tvm">(5723) Σὺ εἶ class="show tvm">(5748) ἐρχόμενος class="show tvm">(5740) ἄλλον προσδοκῶμεν; class="show tvm">(5725)
WH – παραγενομενοι class="show tvm">(5637) δε προς αυτον οι ανδρες ειπαν class="show tvm">(5627) ιωαννης ο βαπτιστης απεστειλεν class="show tvm">(5656) ημας προς σε λεγων class="show tvm">(5723) συ ει class="show tvm">(5719) ο ερχομενος class="show tvm">(5740) η αλλον προσδοκωμεν class="show tvm">(5719)
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܫܰܕ݁ܪܰܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܠܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 7:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I say to you, among those born of women there is no one greater than John; yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he."
NA26 – λέγω class="show tvm">(5719) ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν· class="show tvm">(5748) δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. class="show tvm">(5748)
WH – λεγω class="show tvm">(5719) υμιν μειζων εν γεννητοις γυναικων ιωαννου ουδεις εστιν class="show tvm">(5719) ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια του θεου μειζων αυτου εστιν class="show tvm">(5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ܰܝ ܢܶܫܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile