Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:32

New American Standard Bible
Luke 7:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "They are like children who sit in the marketplace and call to one another, and say, 'We played the flute for you, and you did not dance; we sang a song of mourning, and you did not weep.'
NA26 – ὅμοιοί εἰσιν (5748) παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις (5740) καὶ προσφωνοῦσιν (5723) ἀλλήλοις, λέγει, (5719) Ηὐλήσαμεν (5656) ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· (5662) ἐθρηνήσαμεν (5656) καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. (5656)
WH – ομοιοι εισιν (5719) παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις (5740) και προσφωνουσιν (5723) αλληλοις α λεγει (5719) ηυλησαμεν (5656) υμιν και ουκ ωρχησασθε (5662) εθρηνησαμεν (5656) και ουκ εκλαυσατε (5656)
PES – ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܙܡܰܪܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܪܰܩܶܕ݂ܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܠܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile