Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:32

New American Standard Bible
Luke 7:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""They are like children who sit in the market place and call to one another, and they say, 'We played the flute for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not weep.'
NA26 – ὅμοιοί εἰσιν (5748) παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις (5740) καὶ προσφωνοῦσιν (5723) ἀλλήλοις, λέγει, (5719) Ηὐλήσαμεν (5656) ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· (5662) ἐθρηνήσαμεν (5656) καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. (5656)
WH – ομοιοι εισιν (5719) παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις (5740) και προσφωνουσιν (5723) αλληλοις α λεγει (5719) ηυλησαμεν (5656) υμιν και ουκ ωρχησασθε (5662) εθρηνησαμεν (5656) και ουκ εκλαυσατε (5656)
PES – ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܙܡܰܪܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܪܰܩܶܕ݂ܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܠܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile