Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:47

New American Standard Bible
Luke 7:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much; but the one who is forgiven little, loves little."
NA26 – οὗ χάριν λέγω (5719) σοι, ἀφέωνται (5769) αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν (5656) πολύ· δὲ ὀλίγον ἀφίεται, (5743) ὀλίγον ἀγαπᾷ. (5719)
WH – ου χαριν λεγω (5719) σοι αφεωνται (5769) αι αμαρτιαι αυτης αι πολλαι οτι ηγαπησεν (5656) πολυ ω δε ολιγον αφιεται (5743) ολιγον αγαπα (5719)
PES – ܚܠܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܗ ܚܛܳܗܶܝܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܬ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܚܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile