Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:5

New American Standard Bible
Luke 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for he loves our nation, and it was he who built us our synagogue."
NA26 – ἀγαπᾷ (5719) γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν (5656) ἡμῖν.
WH – αγαπα (5719) γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν (5656) ημιν
PES – ܪܳܚܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܥܰܡܰܢ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܢܳܐ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile