Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:15

New American Standard Bible
Luke 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But the {seed} in the good soil, these are the ones who have heard the word with a good and virtuous heart, and hold it firmly, and produce fruit with perseverance.
NA26 – τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν (5748) οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες (5660) τὸν λόγον κατέχουσιν (5719) καὶ καρποφοροῦσιν (5719) ἐν ὑπομονῇ.
WH – το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν (5719) οιτινες εν καρδια καλη και αγαθη ακουσαντες (5660) τον λογον κατεχουσιν (5719) και καρποφορουσιν (5719) εν υπομονη
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܘܛܳܒ݂ܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܳܐܚܕ݁ܺܝܢ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile