Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:28

New American Standard Version
Luke 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Seeing Jesus, he cried out and fell before Him, and said in a loud voice, ""What business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High God? I beg You, do not torment me."
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν (5627) αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, (5627) Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί (5736) σου, μή με βασανίσῃς. (5661)
WH – ιδων (5631) δε τον ιησουν ανακραξας (5660) προσεπεσεν (5627) αυτω και φωνη μεγαλη ειπεν (5627) τι εμοι και σοι ιησου υιε [ [του θεου] | του θεου ] του υψιστου δεομαι (5736) σου μη με βασανισης (5661)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܩܥܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܩܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile