Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:32

New American Standard Bible
Luke 8:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was a herd of many pigs feeding there on the mountain; and {the demons} begged Him to permit them to enter the pigs. And He gave them permission.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη (5746) ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν (5656) αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ (5661) αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· (5629) καὶ ἐπέτρεψεν (5656) αὐτοῖς.
WH – ην (5707) δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενη (5746) εν τω ορει και παρεκαλεσαν (5656) αυτον ινα επιτρεψη (5661) αυτοις εις εκεινους εισελθειν (5629) και επετρεψεν (5656) αυτοις
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile