Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:47

New American Standard Bible
Luke 8:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before Him, and declared in the presence of all the people the reason why she had touched Him, and how she had been immediately healed.
NA26 – ἰδοῦσα (5631) δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν (5627) τρέμουσα (5723) ἦλθεν (5627) καὶ προσπεσοῦσα (5631) αὐτῷ δι ἣν αἰτίαν ἥψατο (5662) αὐτοῦ ἀπήγγειλεν (5656) ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη (5681) παραχρῆμα.
WH – ιδουσα (5631) δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν (5627) τρεμουσα (5723) ηλθεν (5627) και προσπεσουσα (5631) αυτω δι ην αιτιαν ηψατο (5662) αυτου απηγγειλεν (5656) ενωπιον παντος του λαου και ως ιαθη (5681) παραχρημα
PES – ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܛܥܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile